BIT-advies Digitaal Stelsel Omgevingswet

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft waardering voor het streven om met de nieuwe Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) de wetgeving en lokale regels, het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen eenvoudig en inzichtelijk te maken voor burgers en bedrijven. Wij vinden echter dat het huidige ontwerp van het DSO een te grote stap ineens is en zijn bang dat daarmee de realisatie van de in het Bestuursakkoord uitgewerkte ambitie in gevaar komt.

In het Bestuursakkoord is als streven neergelegd dat het DSO bij de invoering van de Omgevingswet ten minste het huidige dienstverleningsniveau moet bieden (Scenario 2). De door het programma uitgewerkte oplossing is echter veel rijker in functionaliteit en daardoor ook ingewikkelder dan nodig om het huidige dienstverleningsniveau te kunnen handhaven. IT-functionaliteiten zijn zo ingewikkeld ontworpen dat ze tot problemen zullen leiden bij het maken en gebruiken ervan en het is maar de vraag is of ze ooit allemaal gaan werken als bedacht. De toegevoegde waarde van de gekozen oplossing voor bevoegde gezagen en eindgebruikers is daarbij onvoldoende aangetoond. Gemaakte financieringsafspraken staan nu al onder druk.

We adviseren daarom om de scope van het programma sterk te reduceren en de omvang van het ontwerp van het DSO in eerste instantie echt te beperken tot wat strikt noodzakelijk is om het huidige niveau van dienstverlening te handhaven. Daarmee wordt ook financiële ruimte gecreëerd om, na invoering van de Omgevingswet, het DSO in kleinere stappen door te ontwikkelen en zo toegevoegde waarde te leveren aan burgers, bedrijven en bevoegde gezagen.

We denken dat onderdelen van deze beperktere aanpak zelfs al voor inwerkingtreding van de nieuwe wet kunnen worden ingevoerd. Daardoor levert het DSO sneller toegevoegde waarde en kan de bruikbaarheid ook eerder getoetst worden aan de praktijk.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Digitaal Stelsel Omgevingswet.