BIT-advies programma Basisregistratie Ondergrond

Samenvatting advies

Het BIT ziet absoluut de meerwaarde van het transparant maken van beschikbare gegevens over de ondergrond en het stimuleren van het (her)gebruik van deze gegevens. Het programma BRO schiet echter zijn doel voorbij. Het programma wil zo vergaand standaardiseren dat niet alle relevante beschikbare gegevens opgenomen kunnen worden in de BRO. Ook duurt het beschikbaar komen van gegevens zo onnodig lang. Mede als gevolg hiervan zien wij dat het realiseren van RO’s nu al zwaar onder druk staat. Aanvullend is er nog onvoldoende geregeld voor beheer en doorontwikkeling van al gerealiseerde RO’s.

Het BIT adviseert om de aanpak van het programma stevig aan te passen door minder vergaand te standaardiseren en de aanpak te richten op het zo snel mogelijk opleveren van bruikbare RO’s. Ook adviseert het BIT het beheer en de doorontwikkeling van IT en standaarden te organiseren.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies programma Basisregistratie Ondergrond.