BIT-advies Realisatie JBZ-systemen Ketenvoorzieningen

Samenvatting BIT-advies

Het project JBZ realiseert het Europaloket voor berichtenverkeer met lidstaten over terugkeerbesluiten en inreisgegevens van derdelanders. Het adviescollege concludeert dat er een reƫel risico bestaat dat Nederland niet tijdig voldoet aan EU-eisen voor beveiliging en privacybescherming, omdat de aansluiteisen en governancestructuur voor de ketenpartners binnen Grenzen en Veiligheid, en de eisen voor het Europaloket onvoldoende zijn uitgewerkt. Ook is tijdige afronding van het Europaloket onzeker, ondanks uitstel van de invoeringsdatum.

Het Adviescollege adviseert om tijdige en veilige uitwisseling van gegevens tussen Nederland en de EU mogelijk te maken door binnen de keten Grenzen en Veiligheid een eenduidige en transparante governance voor beveiliging en privacybescherming in te richten. Ook adviseert het Adviescollege om de eisen voor het Europaloket aan te scherpen en om maatregelen te nemen die het risico op verdere uitloop beperken.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Realisatie JBZ-systemen Ketenvoorzieningen (PDF, 147 KB).