Advies Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

Samenvatting advies

De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft het Adviescollege ICT-toetsing verzocht opnieuw een advies uit te brengen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Gevraagd is op twee aspecten de belangrijkste risico’s in beeld te brengen:

  1. De stabiliteit, betrouwbaarheid en technische werking van de landelijke voorziening DSO-LV.
  2. De Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) die zijn bedoeld als vangnet voor het functioneren van de planketen binnen het DSO als geheel.

De uitkomsten van het onderzoek van het Adviescollege naar deze twee aspecten kunnen als volgt worden samengevat:

  1. De wijze waarop ketentesten zijn ingevuld en uitgevoerd geeft onvoldoende zekerheid over de stabiliteit, betrouwbaarheid en technische werking van de DSO-keten.
    Het Adviescollege adviseert daarom om een stevige kwaliteitsimpuls te geven aan indringend ketentesten.
     
  2. De TAM’s verlagen weliswaar de risico’s van de inwerkingtreding maar introduceren ook extra complexiteit.
    Het Adviescollege adviseert daarom om de centrale regie op de inzet van TAM’s te versterken.

Het Adviescollege spreekt zich niet uit over een datum van inwerkingtreding. Wel geeft het Adviescollege de verantwoordelijke bestuurders en de Eerste Kamer een aantal adviezen en overwegingen mee ten behoeve van de besluitvorming omtrent de invoering van het DSO.

De samenvatting van deze adviezen luidt:
Het Adviescollege ICT-toetsing ziet de besluitvorming over de invoeringsdatum van de Ow als een lastig dilemma. Indien besloten wordt tot invoering op of kort na 1 januari 2023 adviseert het Adviescollege maximaal in te zetten op het beperken van maatschappelijke risico’s en het oplossen van tekortkomingen in het DSO. Indien besloten wordt tot verdergaand uitstel adviseert het Adviescollege de tijd te nemen voor een fundamentele heroriëntatie.

Lees de reactie van de minister op het advies Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).