Advies Digitaal Stelsel Omgevingswet (5)

Samenvatting advies

Op verzoek van de minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening heeft het Adviescollege ICT-toetsing een tussentijds advies uitgebracht over het plan van aanpak voor indringend ketentesten fase 3 (IKT3) van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Dit plan van aanpak is opgesteld naar aanleiding van het vorige, op 10 oktober 2022 door het Adviescollege uitgebrachte advies om indringend ketentesten een stevige kwaliteitsimpuls te geven, zodat het programma zelf een voldoende kwaliteitsniveau kan aantonen.

Het adviescollege is van oordeel dat het nu voorliggende plan van aanpak en de daarin opgenomen negentien verbetermaatregelen een aanzet zijn voor het structureel kunnen verbeteren van de testaanpak van de DSO-onderdelen en de keten als geheel. Voor het merendeel van de maatregelen is de uitwerking weliswaar gestart, maar nog niet afgerond. Daardoor is het effect van de maatregelen op het testen in IKT fase 3 – die loopt van eind september 2022 tot begin januari 2023 – slechts beperkt.

Het Adviescollege adviseert door te gaan op de ingeslagen weg door met alle partijen stevig te investeren in het verder uitwerken van de maatregelen en het implementeren ervan.

Lees de reactie van de minister op het advies Digitaal Stelsel Omgevingswet (5).