BIT-advies Toekomst BRP

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan naar het programma Toekomst BRP (Basisregistratie Personen) bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het programma Toekomst BRP moet de BRP verbeteren op basis van behoeften van burgers, gebruikers van de BRP en beleidswijzigingen. Om richting te geven aan de ontwikkeling wordt een doelarchitectuur opgesteld.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het onduidelijk is of het programma tot de verwachte verbeteringen komt. Om de volgende redenen:

  • Het programma heeft onvoldoende grip op de realisatie van de ontwikkelagenda. Hierdoor is onduidelijk wat het programma uiteindelijk oplevert.
  • De aanpak voor de implementatie van de geoptimaliseerde ontwikkelketen is niet duidelijk en ongericht. De eindsituatie en de stappen om daar te komen, zijn niet in beeld. Ook is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de implementatie.
  • De aanpak voor de doelarchitectuur schiet tekort; planningen worden niet gehaald, de huidige opzet geeft onvoldoende richting en het is niet duidelijk in welke mate de implementatie binnen het programma valt.

Het Adviescollege adviseert om duidelijkheid te creëren door het programma te splitsen in afzonderlijke trajecten:

  • Vergroot de voorspelbaarheid van de realisatie van de ontwikkelagenda door gedegen inschatting en monitoring. En door heldere afspraken met de lijnorganisatie.
  • Maak directeur RvIG opdrachtgever voor de implementatie van de geoptimaliseerde ontwikkelketen, zodat de lijnorganisatie zelfstandig in staat is om de doorontwikkeling van de centrale BRP-applicaties uit te voeren.
  • Verbeter de aanpak voor de doelarchitectuur door expliciet op voortgang te sturen, zodat daadwerkelijk richting gegeven wordt aan de doorontwikkeling van de BRP.

Lees de reactie van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het BIT-advies voor het programma Toekomst BRP.