BIT-advies BEST2DO

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar het project BEST2DO bij twee stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat. Dit project wil de betrouwbaarheid van de besturingssystemen van de Hartelkering en van de locomobiel van de Maeslantkering voor een periode van ongeveer vijftien jaar borgen. Het project wil hiervoor de software en hardware van beide besturingssystemen vervangen.

Het Adviescollege concludeert in zijn onderzoek dat de gekozen aanpak om de betrouwbaarheid van de besturingssystemen te waarborgen onnodig risicovol is. Het ziet de volgende risico’s:

  • De gekozen oplossingsrichting dient onvoldoende het belang van betrouwbare keringen. Zo is het scenario niet onderzocht waarin de huidige – bewezen - software wordt hergebruikt. Ook is de gekozen scope om in één opdracht twee systemen van twee sterk verschillende objecten te vervangen geen voor de hand liggende keuze.
  • Er is nog onvoldoende inhoudelijke basis voor het realiseren van nieuwe software. Zeker bij nieuwbouw van systemen die een zeer hoge softwarebetrouwbaarheid vereisen is dit een belangrijk faalrisico.
  • De opzet van de aanbesteding biedt weinig zekerheid dat het gewenste resultaat wordt bereikt.

Gezien de grote veiligheidsbelangen van deze stormvloedkeringen adviseert het Adviescollege om de betrouwbaarheid van de keringen in de aanpak centraal te stellen:

  1. Handhaaf de bestaande software, tenzij uit nader onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheid niet voldoende is.
  2. Zorg dat het ontwerp, de software en de bijbehorende testomgeving consistent zijn met elkaar en met de werking van de besturingssystemen. Dit is een noodzakelijke maatregel voor een duurzaam correcte werking van de systemen en de beheersing daarvan.

Lees de reactie van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op het BIT-advies BEST2DO.