BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging (2)

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een vervolgonderzoek gedaan naar het project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging. Dit applicatielandschap ondersteunt DUO bij de bekostiging van onderwijsinstellingen.

In een eerder onderzoek gaf het Adviescollege twee adviezen: werk aan een professionele cultuur bij DUO en pak de ontwikkeling voor het bekostigingsproces anders aan.

Het eerste advies heeft DUO opgevolgd door een transitie op te zetten voor de hele organisatie. Voor het tweede advies heeft DUO ervoor gekozen om door te ontwikkelen met de gekozen technologie Blueriq maar om een terugvalscenario te behouden en te voorzien in strakke monitoring.

Het Adviescollege concludeert in het vervolgonderzoek dat DUO bij de organisatie-brede professionalisering goede stappen heeft gezet, maar dat DUO door de keuze om door te gaan met Blueriq zichzelf heeft klemgezet. Het Adviescollege heeft daarvoor de volgende redenen:

  • DUO ziet te laat dat de voortgang van de doorontwikkeling sterk achterblijft op de planning.
  • De gekozen technische uitwerking leidt niet tot het gewenste flexibele, simpele en toekomstbestendige applicatielandschap.
  • Het terugvalscenario is gebrekkig gezien de staat van het onderhoud van het huidige landschap en de beperkingen die terugval bemoeilijken.

Wij adviseren bij de professionalisering door te gaan op de ingezette weg, maar de aanpak van het bekostigingsproces te herzien:

  1. Zorg voor continuïteit van de bekostiging voor onderwijsinstellingen.
    Voer het achterstallig onderhoud uit in het huidige applicatielandschap, verbeter de voortbrengingsprocessen van de software, en identificeer knelpunten van het huidige applicatielandschap op korte termijn en los deze op. Pauzeer de ontwikkeling van het nieuwe applicatielandschap voor bekostigen.
  2. Vernieuw het applicatielandschap beheerst, kies hiervoor een nieuwe aanpak. Kijk daarbij eerst of het bekostigingsproces vereenvoudigd kan worden en ontwerp één nieuwe (applicatie)architectuur voor alle onderwijssectoren. Maak alleen gebruik van technologie die bewezen geschikt is voor het toepassingsgebied.
  3. Investeer gericht in de ontwikkel- en beheerdeskundigheid voor het bekostigingsproces zodat DUO zorg kan blijven dragen voor de continuïteit bij het beheer en onderhoud van het huidige applicatielandschap en bij verdere vernieuwingen.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging (2).