Advies IV vernieuwingstraject bij de IND

Samenvatting advies

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) heeft op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid een onderzoek gedaan naar verbeterpunten, risico’s en besturing van het programma Toekomstige IV (TIV) bij de IND.

TIV heeft tot doel de klanten (de aanvragers) sneller en beter te informeren over de status van hun verblijfstitel en hogere productiviteit van medewerkers te bereiken. Dit doel dient in tien jaar te worden bereikt, met behulp van een nieuw IV-landschap. TIV is in 2021 gestart en heeft tot en met het eerste kwartaal van 2023 11,5 miljoen euro van het geschatte budget van 279 miljoen euro besteed.

De IND zelf heeft gevraagd dit programma in de opstartende fase te onderzoeken en AcICT uitgenodigd haar observaties en adviezen met alle betrokkenen al tijdens het onderzoek te bespreken.

Samengevat schat AcICT het risico hoog in dat TIV met de nu voorgestelde aanpak de doelen niet gaat halen. De IV-strategie en het te realiseren IV-landschap zijn onvoldoende gebaseerd op de - nog te bepalen - eisen, wensen en mogelijkheden in de te vernieuwen uitvoeringsprocessen. De programma- en projectaanpak zelf en de beheersing ervan zijn onvoldoende uitgewerkt en de besturing staat te los van de besturing van de IND zelf.

We adviseren daarom de gewenste vernieuwing te baseren op recente ervaringen van de IND met projecten en het beheer van systemen en te verwerken in beter beheersbare programma’s door:

  1. per uitvoeringsdomein een programma in te richten om de klanttevredenheid en productiviteit sneller te verhogen;
  2. het IV-voortbrengingsproces en -landschap sterker te richten op uitvoeringsdomeinen;
  3. TIV als programma gecontroleerd te beëindigen.

Lees de reactie van de minister op het advies over het IV-vernieuwingstraject bij de IND (pdf).