Jaarrapportage 2023 Adviescollege ICT-toetsing

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft in 2023 zestien adviezen uitgebracht om ICT-projecten en informatiesystemen beter te beheersen. In de jaarrapportage trekt het Adviescollege lessen uit deze adviezen en observaties uit eerdere jaren.

Pak door op digitaal vaardig beleid

In de afgelopen jaren zijn nieuwe wetten, regels en beleid ontwikkeld die op ICT-gebied moeilijk uitvoerbaar bleken te zijn. In 2023 heeft het Adviescollege stappen gezet om deze problematiek te verhelderen door in gesprek te gaan met politiek, beleidsambtenaren en uitvoering.

Het Adviescollege roept de CIO’s van departementen op om meer vaart te maken bij het structureel in kaart te brengen van uitvoerbaarheid van de digitale aspecten bij nieuw beleid of wetgeving. Daarnaast moedigt het Adviescollege de nieuwe Tweede Kamercommissie aan om door te gaan met de ontwikkeling van een ‘digitale toets’ om mogelijke obstakels voor de ICT-uitvoering vroeg in beeld te krijgen.

Werk actief aan kennis van ICT-beheersing

Ondanks het feit dat projecten adviezen van het Adviescollege serieus nemen en steeds meer actief om hulp vragen, zien we dat het lerend vermogen op stelselniveau nog te wensen overlaat. We constateren namelijk dat de thema’s waarvoor we aanbevelingen geven in onze eerdere jaarrapportages nog steeds regelmatig terugkomen in onze onderzoeken. Het vergroten en borgen van de kennis van ICT-beheersing bij opdrachtgevers en bij projecten betrokken managers blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Daarnaast geeft het Adviescollege in de jaarrapportage de volgende adviezen:

  • Verhelp ‘problematische legacy’ evolutionair. Daarbij gaat het om informatiesystemen die niet meer aansluiten op de zich ontwikkelende eisen die eraan worden gesteld. Het Adviescollege geeft een aanpak die bestaat uit een op feiten gebaseerde diagnose gevolgd door een evolutionaire aanpak.
  • Maak bij aanvang van een project beter concreet welk probleem het project moet oplossen en welke alternatieven er zijn.
  • Organiseer ruimte en aanpassingsvermogen in projecten om beter met onzekerheden en veranderende omstandigheden om te gaan.

Het Adviescollege ICT-toetsing oordeelt over de risico’s en de slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid en geeft adviezen ter verbetering. Ook toetst het de doeltreffendheid en doelmatigheid van onderhoud en beheer van informatiesystemen. Het adviescollege bestaat uit deskundigen - uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven - die beschikken over bestuurlijke, toezichthoudende en managementervaring met betrekking tot realisatie, inzet en beheersing van ICT-trajecten.