Positionering en opdracht

Onafhankelijk college

Het Adviescollege ICT-toetsing is een onafhankelijk college van ervaren ICT-toetsers. De onafhankelijkheid van het Adviescollege en zijn afstand tot de rijksoverheid verzekeren dat geen ongewenste beïnvloeding plaatsvindt.

Het opstellen van de instellingswet waarmee de wettelijke grondslag voor het Adviescollege wordt gecreëerd kost tijd. Daarom is een tijdelijke grondslag gecreëerd via het Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing.  Op 6 februari 2024 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat in de permanente instelling van het Adviescollege voorziet. De looptijd van het instellingsbesluit is verlengd tot de inwerkingtreding van deze wet naar verwachting in de loop van 2024.

Opdracht

Het Adviescollege oordeelt over de slaagkans van ICT-projecten en geeft adviezen ter verbetering. Ministeries zijn, net als voorheen, gehouden om alle projecten met een ICT-component van meer dan 5 miljoen euro bij het Adviescollege aan te melden. Ook adviseert het Adviescollege over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderhoud en beheer van informatiesystemen. Dit is een nieuwe rol ten opzichte van voorganger Bureau ICT-toetsing, waarvan de invulling wordt beproefd door middel van pilots en de komende tijd verder wordt uitgewerkt.

Rechtstreeks advies

Het Adviescollege biedt adviezen rechtstreeks aan de verantwoordelijke bewindspersoon of de Eerste of Tweede Kamer aan. Ook biedt het instellingsbesluit de mogelijkheid om via een naschrift te reageren op de bestuurlijke reactie van een bewindspersoon op een advies.

Het Adviescollege kan ook adviezen uitbrengen aan bewindslieden, of aan de Eerste of Tweede Kamer, los van specifieke projecten of informatiesystemen. Dergelijke adviezen richten zich op de bevordering van eenheid, kwaliteit en efficiëntie van de informatiesystemen van het rijk.

Delen van kennis

Ten slotte zal het Adviescollege meer aandacht besteden aan het delen van ervaringen en het overdragen van kennis over beheersing van ICT. Op die manier wil het Adviescollege het lerend vermogen binnen het rijk en met name binnen het CIO-stelsel stimuleren.