Afgeronde onderzoeken 2023

In 2023 heeft het Adviescollege ICT-toetsing de onderstaande onderzoeken uitgevoerd.

Ministerie Project / advies Omschrijving Datum advies
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit AERIUS 2021 - 2024 Het toekomstbestendig maken van het AERIUS instrumentarium dat binnen het programma Stikstofreductie en natuurherstel wordt ingezet voor rekenen, registreren en monitoren. 27-02-2023
Justitie en Veiligheid Basisplan straf – Raad voor de Rechtspraak Het waarborgen van de continuïteit en uitvoerbaarheid van werkprocessen in het strafrecht met optimale IV-ondersteuning. 13-02-2023
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verzoek Eerste Kamer commissies EZK/LNV Toelichting op tussenadvies DSO van 22 december 2022 ten behoeve van vaste kamercommissies IWO en EZK/LNV. 7-2-2023