Lopende onderzoeken

Op dit moment voert het Adviescollege ICT-toetsing de volgende onderzoeken uit.

Ministerie Onderzoek Omschrijving

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Plooi Openbare informatie van de in de Wet open overheid (Woo) genoemde centrale en decentrale bestuursorganen voor iedereen toegankelijk en vindbaar maken via één centrale webapplicatie.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kadastrale Kaart Next (KKN)

Structureel verbeteren van de kwaliteit, nauwkeurigheid en eenduidigheid van de Digitale Kadastrale Kaart (DKK) en het realiseren van een breder toepassingsbereik van de DKK.
Justitie en Veiligheid Business Informatieplan Openbaar Ministerie (BIPOM)

Advies uitbrengen over de strategische keuzes van het OM inzake de vernieuwingsopgave en de borging van noodzakelijke randvoorwaarden.

Justitie en Veiligheid Beslag Informatie Systeem (BIS) Realiseren van een nieuwe centrale ICT-voorziening waarmee het beslagproces beter wordt ondersteund door de gehele beslagketen (Politie, bijzondere opsporingsdiensten, Openbaar Ministerie, Domeinen Roerende Zaken en Centraal Justitieel Incassobureau).