Lopende onderzoeken

Op dit moment voert het Adviescollege ICT-toetsing de volgende onderzoeken uit.

Ministerie Onderzoek Omschrijving

Financiën

EU BTW e-Commerce Implementeren van een voorziening voor de invoering van de Europese Richtlijn elektronische handel, zoals ter implementatie in Nederland neergelegd in het wetsvoorstel ‘Implementatie richtlijnen elektronische handel’.
Infrastructuur en Waterstaat Modernisering Waarneeminfrastructuur Het toekomstbestendig en kostenefficiënt maken van de operationele meteorologische waarneeminfrastructuur van het KNMI.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aanbesteding Applicatiediensten Logius Advisering over de door Logius opgestelde strategie voor nadere overeenkomsten.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Programma STAP-budget Invoering van een individueel leer- en ontwikkelbudget (STAP) voor iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.
Justitie en Veiligheid

Vervangen Capaciteitsmanagementsysteem

Vervangen capaciteitsmanagementsystemen bij de politie door een standaardapplicatie.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ontwikkelproces CoronaMelder App Evaluatie van het ontwikkelproces om lessen te trekken voor de ICT-ontwikkeling binnen de Rijksdienst.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen (pilot-toets onderhoud) Vernieuwing van het applicatielandschap OI/BKP en tegelijk het optimaliseren van de 5 hoofdprocessen:
Voorzieningenplanning, Status Toekennen, Bekostiging, Verantwoorden en Bezwaar en Beroep.