Lopende onderzoeken

Op dit moment voert het Adviescollege ICT-toetsing de volgende onderzoeken uit.

Ministerie Onderzoek Omschrijving
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ontwikkeling Mijn Gezondheidsoverzicht (MGO) en aanbesteding Persoonlijk Gezondheidsoverzicht (PGO) – onderzoek uit eigen beweging VWS heeft haar visie op de PGO herijkt en is een ICT-project gestart. In het kader van dit project is een aanbesteding gestart gericht op de verwerving van 3 PGO's. Daarnaast ontwikkelt VWS Mijn Gezondheidsoverzicht (MGO).
Financiën Project MultiKanaal Ontvangen Het vervangen van een generieke voorziening bij de Belastingdienst die de continuïteit van de dienstverlening moet waarborgen met nieuwe technologie.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (aCBG)

Nieuw Geneesmiddelen Beoordeling Systeem (GBS) Realiseren en implementeren van een nieuw platform ter ondersteuning van de primaire taken en de ambities van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CIZ) Vernieuwing ICT

Het vervangen van het primaire applicatielandschap en de hieraan gekoppelde datawarehouse, alsmede de overgang naar een nieuwe ICT-dienstverlener, ter borging van de continuïteit en als basis voor verdere doorontwikkeling.

Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat) Uitrol intelligente wegkantstations (iWKS) Vervangen van de bestaande wegkantstations door de nieuwe intelligente wegkantstations.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Beter Samen Werken Komen tot een voor ambtenaren duidelijk betere en gebruiksvriendelijke ondersteuning van het werkproces en informatiehuishouding, in eerste instantie voor de ministeries van BZK, Financien, SZW en VWS.