Lopende onderzoeken

Op dit moment voert het Adviescollege ICT-toetsing de volgende onderzoeken uit.

Ministerie Onderzoek Omschrijving
Infrastructuur en Waterstaat Vrachtwagenheffing Introductie heffing waarmee het vrachtverkeer voor gereden kilometers gaat betalen.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Logius ICT-infrastructuur Advies uitbrengen over de opbouw en overgang naar een nieuwe ICT-infrastructuur bij Logius.
Infrastructuur en Waterstaat Common Highway Agency Rijkswaterstaat Model (CHARM)

Implementeren van een nieuw ICT-platform voor gebruik in verkeerscentrales (onderzoek op initiatief AcICT).

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit AERIUS Het toekomstbestendig maken van het AERIUS instrumentarium dat binnen het programma Stikstofreductie en natuurherstel wordt ingezet voor rekenen, registreren en monitoren.

Justitie en Veiligheid

Basisplan straf – Raad voor de Rechtspraak Het waarborgen van de continuïteit en uitvoerbaarheid van werkprocessen in het strafrecht met optimale IV-ondersteuning.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vervanging Sonar, WBS en Vera Het vervangen van de applicaties Sonar, WBS en Vera van UWV WERKbedrijf ter verbetering van de ICT-ondersteuning van medewerkers op werkpleinen en servicepunten.
Justitie en Veiligheid Business Informatieplan Openbaar Ministerie (BIPOM)

Advies uitbrengen over de strategische keuzes van het OM inzake de vernieuwingsopgave en de borging van noodzakelijke randvoorwaarden.