Realisatie en planning

De aanpak van de realisatie heeft een grote invloed op de slaagkans van het project. De keuzes van het realisatieproces bepalen namelijk in grote mate de productiviteit en daarmee de voortgang. Daarbij hoort een onderbouwde planning met ruimte voor tegenvallers.

Toetsaspecten voor dit risicogebied

Realisatie

 1. De ontwerp-bouw-test-cyclus is zo kort mogelijk gehouden.
  Het realisatieproces faciliteert kortcyclische oplevering van concreet bruikbare deelproducten die voldoen aan de gestelde eisen.
   
 2. De ontwikkelwerkwijze faciliteert tijdige betrokkenheid van eindgebruikers om opgeleverde functionaliteit te toetsen.
  De ontwikkelwerkwijze omvat alle activiteiten voor specificeren, ontwerpen, configureren/bouwen en testen om tot een werkende oplossing te komen.
   
 3. De ontwikkelwerkwijze is passend en er is voldoende ervaring mee opgedaan.
  De ontwikkelwerkwijze is duidelijk voor de belanghebbenden binnen en buiten het project, en passend bij de aard van de opgave, het type ICT-oplossing, het type project en de context. Daarbij hebben betrokken mensen voldoende ervaring met de werkwijze en juiste toepassing.
   
 4. Voor alle (deel)producten zijn de kwaliteitseisen bekend.
  Deze eisen hebben betrekking op kenmerken zoals beheerbaarheid, beveiliging, continuïteit, controleerbaarheid, gebruikersvriendelijkheid, herbruikbaarheid, onderhoudbaarheid.

Planning

 1. De planning bevat een onderbouwde tijdsinschatting van alle onderdelen van de realisatie.
  De tijdsinschatting van de onderdelen op de planning is onderbouwd en getoetst aan de hand van referenties ter onderbouwing van de mijlpalen. Activiteiten op korte termijn zijn verder uitgewerkt dan activiteiten op langere termijn.
   
 2. De planning is afgestemd met betrokken partijen.
  De planning maakt duidelijk wat wanneer en door wie wordt opgeleverd. De planning houdt rekening met externe afhankelijkheden.
   
 3. De planning biedt ruimte voor tegenvallers.
  Geen nadere toelichting.

Meer informatie

Deze documenten en links geven meer informatie over dit risicogebied:

Internationale standaarden en methodieken

Rijksstandaarden

 • Geen

Interessante publicaties/artikelen