Risicobeheersing en projectafhankelijkheden

ICT-projecten kennen in de regel veel risico’s en afhankelijkheden en betrokken partijen die de slaagkans van het project negatief kunnen beïnvloeden. Het is dan ook zaak dat het project actueel inzicht heeft in de belangen van partijen, risico’s en afhankelijkheden, en zorgt dat deze zo goed mogelijk worden beheerst.

Toetsaspecten voor dit risicogebied

Risicobeheersing

 1. Het project heeft risicobeheersing verankerd.
  Het project heeft structureel oog voor risico’s. Dit kunnen risico’s zijn op zowel politiek, bestuurlijk en organisatorisch niveau, als op operationeel en technisch niveau. Op basis van een gedegen risicoanalyse worden de mitigerende maatregelen bepaald.
   
 2. Het project bewaakt de effectiviteit van de getroffen mitigerende maatregelen.
  Omdat de omgeving en het project in de tijd veranderen, is het van belang om de effectiviteit van mitigerende maatregelen structureel te monitoren en indien nodig maatregelen bij te stellen.
   
 3. De organisatiecultuur bevordert openheid en transparantie over risico’s.
  Het bevorderen van gedeeld inzicht in risico’s stelt het project in staat om deze risico’s effectief te identificeren, toe te wijzen en te mitigeren.

Projectafhankelijkheden

 1. Het project heeft grip op de belangrijkste afhankelijkheden.
  Het project heeft inzicht in afhankelijkheden van bijvoorbeeld andere projecten, ketenafspraken, releases van andere applicaties, koppelingen en wet- en regelgeving. Afspraken over rollen, planning, verwachtingen en verantwoordelijkheden zijn helder en partijen handelen overeenkomstig de afspraken.
   
 2. Het project heeft alle betrokken partijen en hun belangen in kaart gebracht en passende maatregelen getroffen.
  Alle interne en externe partijen die iets te maken hebben met het project (inclusief eventuele maatschappelijke partijen) zijn bekend. Partijen die belang hebben bij het mislukken van het project hebben zo min mogelijk invloed. Als die invloed groot is, is dit expliciet benoemd in de risicoanalyse en zijn passende maatregelen getroffen.

Meer informatie

Deze documenten en links geven meer informatie over dit risicogebied:

Internationale standaarden en methodieken

Rijksstandaarden

 • Geen

Interessante publicaties/artikelen