ICT-impact invoering nieuwe Wetboek van Strafvordering nog niet voldoende in beeld

De Tweede Kamer wenst meer inzicht en grip op de problemen in de strafrechtketen. Begin mei 2023 heeft het Adviescollege, naar aanleiding van haar recente adviezen over de ICT-vernieuwing bij de Rechtspraak en Openbaar Ministerie en op verzoek van de commissie Justitie en Veiligheid, een schriftelijke bijdrage geleverd.

In deze bijdrage deelt het Adviescollege haar observaties over de digitale intenties van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie en reflecteert ze op de digitalisering in relatie tot de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Op 11 mei 2023 heeft  collegelid Adri de Bruijn in een rondetafelgesprek over dit onderwerp gesproken. Adri heeft daarbij aandacht gevraagd voor de lessen die geleerd kunnen worden over de inzet van keten- of gezamenlijke ICT-systemen waarover recent een handreiking is uitgebracht.

Begin deze maand brachten de rapporteurs van de commissie voor Veiligheid en Justitie haar eindrapport van de parlementaire verkenning naar de prestaties in de strafrechtketen uit. De rapporteurs geven terecht aan de digitalisering in de strafrechtketen als “een groot struikelblok” te zien en signaleren dat het wetsvoorstel voor het nieuwe wetboek van Strafvordering bovendien laat zien dat het belang van digitalisering toeneemt.

Al eerder, waaronder in haar jaarverslag 2022, heeft het Adviescollege aandacht gevraagd om rekening te houden met de ICT-impact bij nieuwe wetgeving. Het Adviescollege ziet de invoering van een nieuw Wetboek van Strafvordering als een zeer grote operatie. De ICT-impact daarvan is nog niet voldoende in beeld en moet zijn afgestemd op de ICT-vernieuwing waarmee de partners in de strafrechtketen bezig zijn en op hun realisatievermogen. Het Adviescollege pleit daarbij voor een realistisch invoeringsmoment of invoeringsmomenten rekening houdend met deze ICT impact.