BIT-advies PLOOI

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de opzet van het programma PLOOI getoetst. Dit programma realiseert het centrale platform waarmee overheden (bijvoorbeeld ministeries, uitvoeringsorganisaties, gemeenten en provincies) publieke informatie openbaar kunnen maken, zoals dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Het gaat volgens het college nog lang duren voordat het programma PLOOI hiervoor een bruikbaar centraal platform oplevert. Dat komt doordat:

  • de gekozen oplossingsrichting onvoldoende passend is, omdat deze uitgaat van een standaard die door bestuursorganen lastig is op te volgen. Hiervoor moeten zij hun eigen systemen aanpassen en informatie handmatig toevoegen.
  • er onvoldoende grip is op het programma doordat nog niet is vastgesteld welke ICT-eisen moeten worden gesteld om aan de Woo te kunnen voldoen. Ook ontbreekt een planning met activiteiten en daaraan gerelateerde kosten.
  • de ontwikkelaanpak onvoldoende gedegen is, omdat aandacht voor kwaliteit en niet-functionele eisen (beschikbaarheid, snelheid, grootte en type van de aan te leveren documenten) ontbreekt.

Het college adviseert stopzetting van de huidige opzet en in plaats daarvan te kiezen voor een snel te implementeren minimale oplossing, zodat het beschikbaar maken van informatie zoals dat volgens de Woo is geregeld, sneller kan worden ingevoerd en gebruik kan worden gemaakt van de al publiek gemaakte informatie bij de verschillende bestuursorganen:

  • Start met een verwijsindex en een daarop gebaseerde zoekmachine. Hiervoor moet het ontwerp worden herzien. 
  • Zorg tegelijkertijd dat de Woo wordt vertaald naar ICT-eisen die niet door deze eerste oplossing worden ingevuld. Indien nodig kan daarna verder worden ontwikkeld.
  • Zet de ingezette verbetering in de sturing door, zodat daadkrachtig en op basis van cijfers over de voortgang en de kosten de nieuwe oplossing snel kan worden gerealiseerd.
  • Verbeter de ontwikkelaanpak door middel van duidelijke richtlijnen voor de ontwikkelaars en stel randvoorwaarden vast voor de toepassing van technologie.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies voor het programma PLOOI.