Leden Adviescollege ICT-toetsing benoemd

Leden Adviescollege ICT-toetsing benoemd

8 januari 2021

De Ministerraad heeft vandaag ingestemd met het benoemen van drie leden van het Adviescollege ICT-toetsing door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorzitter de heer prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA en leden mevrouw drs. H.J.A. (Rikky) van Osch en de heer prof. dr. P. (Paul) Klint vormen het college van de per 1 januari gestarte onafhankelijke toetsingsautoriteit. Het Adviescollege ICT-toetsing volgt het Bureau ICT-toetsing op en beoordeelt de risico’s en de slaagkans van grote ICT-projecten of -programma’s binnen het Rijk, politie en Rechtspraak. Zo start het Adviescollege op korte termijn met een evaluatieonderzoek naar de ontwikkeling van de Coronamelder.

Beheersbaarheid prioriteit

Voorzitter Hans Verkruijsse: “Het is een enorme eer om aan de slag te gaan als voorzitter van dit nieuw ingestelde Adviescollege. We leven in een tijd van steeds verdergaande digitalisering en dat vraagt ook wat van de Rijksoverheid. Beheersbaarheid van ICT-projecten krijgt daarom terecht meer prioriteit. Dat is goed, want we willen met elkaar zorgen dat overschrijding van kosten of mislukkingen van projecten minder voorkomen en waardevolle kennis over informatievoorziening meer gedeeld wordt.”

Kerntaak en projecten

Het Adviescollege ICT-toetsing is een onafhankelijk college van maximaal vijf ICT-deskundigen en wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie. Ministeries zijn, net als voorheen, gehouden om alle projecten of -programma’s met een ICT-component van meer dan vijf miljoen euro bij het Adviescollege aan te melden. Het Adviescollege beoordeelt vooraf de risico’s en de slaagkans van die ICT-projecten of - programma’s en geeft adviezen ter verbetering. Ook toetst het de doeltreffendheid en doelmatigheid van onderhoud en beheer van informatiesystemen. Voorbeelden van eerder door het Bureau ICT-toetsing onderzochte ICT-projecten of -programma’s zijn het Digitaal Stelsel Omgevingswet, invoering van het nieuwe treinbeveiligings- en besturingssysteem (ERTMS),  Grensverleggende IT voor Defensie en het project Digitale toegankelijkheid voor de Rechtspraak.

Nieuwe rol

Het Adviescollege biedt haar adviezen rechtstreeks aan de verantwoordelijke bewindspersoon of de Eerste of Tweede Kamer aan. Nieuw ten opzichte van het Bureau ICT-toetsing is dat het college zich ook zal richten op beheer- en onderhoudsactiviteiten en adviezen kan uitbrengen aan bewindslieden en het parlement, los van specifieke ICT-projecten of -programma’s. Ook heeft het Adviescollege de mogelijkheid om via een naschrift te reageren op de bestuurlijke reactie van een bewindspersoon op een uitgebracht advies. Ten slotte zal het Adviescollege meer aandacht besteden aan het delen van ervaringen en het overdragen van kennis over de beheersing van ICT. Op die manier gaat het Adviescollege het lerend vermogen binnen het Rijk en met name binnen het CIO-stelsel stimuleren.

Wettelijke grondslag

Omdat het Bureau ICT-toetsing tijdelijk was ingesteld, tot 31 december 2020, is ervoor gekozen om het Adviescollege zo snel mogelijk te realiseren op basis van een ministerieel besluit. In 2021 wordt de wettelijke grondslag voorbereid waarmee het permanente karakter van het adviescollege tot uitdrukking komt.

Website

Op deze website is meer informatie te vinden over de achtergrond van de leden van het Adviescollege ICT-toetsing, lopende en afgeronde onderzoeken en de wijze waarop een onderzoek tot stand komt.