Afgeronde onderzoeken 2024

In 2024 heeft het Adviescollege ICT-toetsing de onderstaande onderzoeken uitgevoerd.

Ministerie Project / advies Omschrijving Datum advies
Infrastructuur en Waterstaat (Inspectie Leefomgeving en Transport) Beheer en Onderhoud van het zaaksysteem Holmes Het zaaksysteem Holmes is binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een belangrijk systeem. Het wordt namelijk gebruikt bij de uitvoering van toezichttaken door de ILT. 27-5-2024
Justitie en Veiligheid
(Raad voor rechtsbijstand)
Vervanging applicatielandschap Wrb De Wet op rechtsbijstand (Wrb) regelt dat mensen die geen rechtsbijstand kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. De Raad voor rechtsbijstand is opdrachtgever voor het programma om het bestaande systeem voor uitvoering van de wet te vervangen. 29-4-2024
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CIBG) Programma Nieuwbouw BIG Vervanging van het bestaande systeem door een toekomstbestendig informatiesysteem dat zorgverleners en werknemers optimaal ontzorgt bij registratie en herregistratie in het BIG-register. 29-4-2024
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties CIO-stelsel Het CIO-stelsel wordt in 2024 geëvalueerd en versterkt. Het Adviescollege ICT-toetsing heeft de afgelopen jaren bij de uitvoering van haar advies en kennistaak verschillende waarnemingen gedaan over de opzet en werking van dit stelsel. Op grond van deze opgedane kennis en ervaring wordt uit eigen beweging advies uitgebracht. 26-4-2024
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Naschrift BIT-advies project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen Het Adviescollege heeft een naschrift uitgebracht over de voorgenomen heroriëntatie ter opvolging van het advies.
 
8-4-2024
Financiën (Belastingdienst) Modernisering Omzetbelasting Vervangen van ICT-systemen van de omzetbelasting (OB) zodat de continuïteit voor de langere termijn wordt geborgd en het doorvoeren van nieuwe en veranderde wetgeving weer mogelijk wordt voor de OB-regelingen. 2-4-2024
Defensie Naschrift
Grensverleggende IT 
Naschrift op het 6e advies over het programma Grensverleggende IT 4-3-2024
Financiën Generiek platform voor Document- en Archiefbeheer Het op orde brengen van het archiefsysteem van de Belastingdienst en Toeslagen conform de huidige wet- en regelgeving en realiseren ambities ten behoeve van modernisering technologie en dienstverlening. 19-2-2024
Financiën

Transitie Toeslagen Verstrekkingen Systeem (TVS) naar de cloud

Het systeem TVS van de Dienst Toeslagen migreren naar een nieuw hostingplatform op basis van cloud technologie. 7-2-2024
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Modernisering AA-systeem Wendbaar en toekomstvast maken van het systeem waarmee de uitvoering van sociale regelingen zoals AOW en AKW door de SVB worden ondersteund. 29-1-2024
Justitie en Veiligheid Beheer en onderhoud Justitiële Informatiedienst (Justid) Onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer en onderhoud bij de Justitiële Informatiedienst. 22-1-2024