Toetskader Adviescollege ICT-toetsing

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft het geactualiseerde toetskader om de belangrijkste risico’s van ICT-projecten te inventariseren gepubliceerd.

Dit toetskader is een doorontwikkeling van het toetskader van het voormalige Bureau ICT-toetsing (BIT). Bij de doorontwikkeling van het toetskader zijn de lessen uit de afgelopen jaren verwerkt en is geput uit relevante literatuur op het gebied op het gebied van sofware engineering, IT-auditkaders en standaarden voor project- en programmamanagement. Ook zijn bij de doorontwikkeling in- en externe deskundigen vanuit de overheid, academische wereld en het bedrijfsleven geconsulteerd.

Het toetskader biedt een leidraad bij de uitvoering van BIT-toetsen. Daarnaast geeft het toetskader ondersteuning aan opdrachtgevers, project- en programmaorganisaties, en CIO-offices binnen het Rijk om de risico’s van projecten beter te beheersen en daarmee hun slaagkans te vergroten.

Het toetskader bestaat uit 9 risicogebieden. Ieder risicogebied bevat een aantal toetsaspecten. Deze toetsaspecten zijn geformuleerd als richtinggevende principes en niet als specifieke normen, zodat ze toepasbaar zijn op het brede scala aan projecten, programma’s en verandertrajecten. De wijze waarop de toetsaspecten inhoudelijk worden getoetst en gewogen is afhankelijk van de specifieke situatie. Dit kan bijvoorbeeld de projectfase, de gekozen ontwikkelmethodiek, de context en het ICT-domein zijn.

Het Adviescollege zal het toetskader periodiek herijken. In 2022 wordt het toetskader uitgebreid met risicogebieden die in een BIT-toets naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderhoud en beheer van informatiesystemen aan de orde kunnen komen.

Meer informatie over het toetskader